Aktualne wydarzenia

Poniżej galeria zdjęć z ostatnich spotkań,które odbyły się w naszej remizie OSP:


  • Warsztaty:
kliknij , aby obejrzeć zdjęcia >>klik<<  
  • Mikołaj:

kliknij , aby obejrzeć zdjęcia >>klik<<


Autorki zdjęć: Julia Mańka :)
Emilia Szuba :)
Warsztaty plastyczne


·
3 grudzień 2016 (sobota) godzina 15 , zapisy: Monika Piłat 693-977-596 (liczba miejsc ograniczona)

Warsztaty kulinarne

·
10 grudzień 2016 (sobota) godzina 12 , zapisy: Monika Piłat 693-977-596 (liczba miejsc ograniczona)Spotkanie z Mikołajem

·
11 grudzień 2016 (niedziela) godzina 16

Kto może zostać strażakiem

Członkami OSP mogą być:

- osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

- osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

- czynnych,         

- młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- wspierających,         

- honorowych.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.


Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

- wybierać i być wybierani do władz OSP, 

- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,                     

- używać munduru i odznak,

- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.


Do obowiązków członka czynnego należy:

- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

- dbać o mienie OSP,               

- regularnie opłacać składki członkowskie.


Członkostwo ustaje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia z OSP,

- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,

- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,

- likwidacji OSP,         

- śmierci,                     

- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Źródło: www.strazpozarna.info
Kreator stron internetowych - przetestuj